Smluvní podmínky

 

Obsah
1. Všeobecná ustanovení
2. Vymezení pojmů
3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách
4. Objednávka
5. Cena zboží 
6. Platební podmínky
7. Dodací podmínky
8. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy
9. Rozpor s kupní smlouvou
10. Záruční podmínky
11. Ochrana osobních údajů

1. Všeobecná ustanovení

Tyto závazné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.dum-zahrada.net. Tyto podmínky popisují a upravují vzájemný obchodní vztah mezi prodávajícím, který provozuje tento internetový obchod, na straně dodavatele a kupujícím (dále také zákazníkem) na straně odběratele. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, z.č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů. 

Provozovatel:
Jitka Melšová, Peklo 197, 516 01, Vamberk

Jan Melša, Peklo 197, 516 01, Vamberk
IČ: 66999758 , veden u Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, DIČ: CZ7606223328

 

2. Vymezení pojmů
Kupní smlouva. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem závazné objednávky návrhu smlouvy kupujícího prodávajícím. Tímto momentem vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, kupující je vázán těmito obchodními podmínkami a vyjadřuje s nimi souhlas. 
Dodavatel (prodávající). Dodavatel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je jím podnikatel, který přímo či prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby.
Spotřebitel. Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, nebo osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí příslušnou částí obchodních podmínek a obchodním zákoníkem.

3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.
Smlouva je uzavírána v jazyce českém, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávaného či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a také z bodu č. 4. těchto obchodních podmínek a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. 

4. Objednávka
Provádí se odesláním objednávkového formuláře (nákupního košíku) nebo emailu s příslušnými údaji (jméno a příjmení zákazníka, dodací adresa + telefon - pro případnou komunikaci s dopravcem, druh, množství a cena objednaného zboží, cena poštovného) Odesláním objednávky souhlasíte s těmito podmínkami a s uvedenými platebními podmínkami. Objednávka je závazná! Odstoupení od objednávky je možné pouze po konzultaci s prodávajícím a to emailem na                           dum-zahrada@email.cz, nebo dle občanského zákoníku č. 89/2012 sb, dle §1820...do 14dnů. Pokud dojde ke stornování objednávky uvedeným způsobem, prodávající tuto skutečnost potvrdí kupujícímu emailem. Pokud nebude storno potvrzeno, objednávka je platná.


5. Cena zboží
Uvedené ceny jsou koncové ceny včetně DPH 21% . Pokud z nějakého důvodu nebudeme moci dodržet ceny (cena se zvýší) uvedené ve vaší objednávce, budete o tomto informováni a požádáni o odsouhlasení navýšení ceny. Pokud kupující nevysloví s navýšením ceny svůj souhlas, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit, kdy předpokladem takového odstoupení od smlouvy je jeho prokazatelné doručení kupujícímu bez zbytečného odkladu. V případě, že kupující již uhradil jakékoli finanční prostředky ve prospěch prodávajícího, vrátí mu je prodávající bez zbytečného odkladu. 

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku v  rámci jednání o kupní smlouvě si hradí vždy odběratel sám (telefonická komunikace, internetové spojení aj.)

6. Platební podmínky
Zboží lze uhradit následujícími způsoby:
- Dobírkou.

- Převodem na účet (platba předem)....... 1193073015 / 3030 (Air Bank a.s.)

V případě objednání zboží nad 5000 Kč bude předem požadována záloha ve výši 50%.


7. Dodací podmínky
Zboží je zasíláno přepravní službou.
Cena dopravy (včetně DPH)

Česká pošta,FOFR,PPL – dobírka….……………………………………………219,-Kč 

Česká pošta,FOFR,PPL - platba předem (převodem na účet)........................149,-Kč 

Při odběru nad 15.000,- Kč ……………………………..................ZDARMA (pouze u standardního zboží) zásilky do 50kg

Cena větších, objemnějších a těžkých zásilek je řešena individuálně a bude sdělena po přijetí objednávky.

Buxusy................200 Kč/ks - pouze platba předem na účet

Pískovcová koryta........individuální cena sdělena po objednání...dle váhy a místa dodání

Termín dodání :
Zboží je odesláno zákazníkovi do 10 pracovních dní. V případě, že zboží skladem není, budeme zákazníka ihned informovat o termínu možného dodání.
Po vyskladnění je zásilka předána dopravci, který ji doručí nejpozději do 4 dnů od převzetí.

Zákazník je povinnen zásilku při převzetí od dopravce řádně zkontrolovat (neporušenost obalu, obsah zásilky, kompletnost zásilky při počtu více ks balíků). Zejména u křehčích věcí jeji neporušenost a jakékoliv poškození ihned s dopravcem sepsat při přebírání zásilky a uplatnit takto reklamaci dodávky, kterou poté budeme řešit.

8. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy
Byla-li smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel právo dle § 1820 Občanského Zákoníku od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění (dodání zboží), pokud nebylo jakkoliv upraveno či vyrobeno přímo pro něho.

Pokud se rozhodnete využít tohoto práva, je nutné učinit následující:
1. Projevit svoji vůli odstoupit od smlouvy a to nejlépe formou e-mailu, kde uveďte: vaše jméno, adresu, číslo faktury (či daňového dokladu), číslo účtu na který bude vrácená částka za zboží převedena. Není vyloučeno učinit projev vůle odstoupit od smlouvy i jiným vhodným způsobem, např. doporučeným dopisem, telefonním kontaktem. Email však vše urychlí. Pozor! Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději 14. den od převzetí plnění (dodání zboží).
2. Vrácené zboží musí být kompletní, včetně příslušenství a dodaných dokladů (návod, záruční list apod.), nepoškozené, bez známek opotřebení,  v originálním nepoškozeném obalu. 
3. Zboží zašlete na naši adresu..Jitka Melšová, Peklo 197, Rychnov nad Kněžnou, 51601 (doporučujeme zboží pojistit) – v žádném případě na dobírku. Taková zásilka nebude převzata. V den odeslani nas o tomto informujte emailem.
4. Po doručení vraceného zboží Vám bude vystaven a odeslán do 5 dnů dobropis, který podepsaný vrátíte na naši adresu. Vaše finanční prostředky obdržíte nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
5. Při nesplnění podmínky č. 1 nedochází k účinnému odstoupení od smlouvy. Při nesplnění podmínky č. 2 je Vaše odstoupení účinné, ale prodávající je oprávněn vracenou částku ponížit o vzniklé snížení hodnoty vrácené věci (zboží je poškozené, nekompletní atd.), tím není dotčeno právo spotřebitele odstoupit od smlouvy bez jakékoli sankce. 

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:
- na dodávku zboží upraveného či smontovaného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

9. Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

10. Záruční podmínky
Na zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Drobné zboží (většinou neobsahuje záruční list) je nutné reklamovat zasláním na naši prodejnu s daňovým dokladem) a datem prodeje. 
Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
Spotřebitel při uplatnění záruky má:
- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy 
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy 
- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
Prodávající rozhodne o vaší reklamaci ihned, ve složitějších případech do 3 dnů, do této lhůty se nezapočítává nutná doba pro odborné posouzení reklamované vady, nejpozději bude reklamace vyřízena včetně odstranění vady do 30 dnů. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. 
Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

11. Ochrana osobních údajů
S osobními údaji nakládáme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informací. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů (jméno, příjmení, adresa) až do jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Tyto údaje slouží pouze pro interní potřeby a nejsou poskytovány třetím stranám. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Prodávající neposkytne osobní údaje žádné třetí osobě, která nemá bezprostřední vztah ke zdárnému vyřízení objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pro další nabídku zboží a služeb kupujícímu. Kupující má právo písemně, e-mailem nebo telefonicky vyjádřit nesouhlas s evidencí osobních údajů. V tom případě prodávající odstraní tyto údaje v nezbytném rozsahu ze své databáze.